borrador

Convocatòries obertes

Oferta NE-2122: Personal de Neteja d’edificis

Llocs de feina: 1
Data de publicació: 1 de setembre de 2021
Data de tancament: 1 d’octubre de 2021

Categoria laboral: netejador/a, retribució: 19.421,9 €
Tipus de contracte: indefinit a temps complet (40 h/setmana)
Àmbit geogràfic: Sant Boi de Llobregat

Requisits
a) tenir 18 anys o més.
b) disposar del document d’identificació que habiliti a treballar a Espanya vigent.
c) no patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.
d) experiència mínima de 3 anys com a netejador/a.
e) acreditació de que no consten antecedents penals per haver comès delictes sexuals, en els termes del que disposa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, que ha modificat l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
f) En el cas de ser seleccionat/da, en el moment de signar el contracte la persona candidata haurà de estar inscrit/a com a Demandant d’ocupació no
ocupat (DONO) a l’OTG o vinculat/da a l’empresa mitjançant un contracte de durada determinada.

Documentació requerida:

– Currículum actualitzat.
– DNI o Targeta de Resident (en vigor i que habiliti per treballar).
– Acreditació dels títols meritables ( EGB/ ESO o altra formació superior o equivalent/ carnet de conduir….).
– Inscripció DONO (Demandant d’ocupació no ocupat).
– Certificat de vida laboral i, per acreditar l’experiència laboral a altres empreses, cal adjuntar còpia d’una nòmina o contracte laboral.

Per participar:

  • Complimentar el següent formulari i adjuntar en ell tota la documentació requerida
  • O també podeu complimentar el full de sol·licitud   i enviar-lo signat i escanejat junt amb tota la documentació requerida a ofertafeina@coressa.cat
  • En el cas que no pugueu fer-ho mitjançant aquestes opcions, podeu presentar tota la documentació a les nostres oficines.

És important, per no quedar exclosos, què indiqueu el número d’oferta a la què us presenteu i TOTA la documentació actualitzada.

A les bases teniu tota la informació ampliada  Bases 


 


Convocatòries en procés
Netejador/a: Oferta NE 1908 (borsa)

Podeu consultar les convocatòries de les altres empreses municipals      CLAUS     IGUALSSOM

Aquí també podeu consultar les convocatòries tancades