Procediments de contractació – Any 2011

Adjudicacions definitives – Any 2011

Contractació dels treballs d’auditoria per l’empresa municipal Corporació d’Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), mitjançant procediment obert.

Contractació dels treballs d’auditoria pel Centre Especial de Treball IGUALSSOM SRL, mitjançant procediment obert.

Contractació dels treballs d’auditoria per l’empresa municipal Corporació d’Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (CORESSA), mitjançant procediment obert.

Subministrament d’un xassís camió i una caixa bolquet amb grua i plataforma elevadora per a la divisió de neteja del municipi de Sant Boi de Llobregat, per procediment obert.

Subministrament d’un vehicle elèctric amb caixa basculant i equip d’alta pressió per a la divisió de neteja viària del municipi de Sant Boi de Llobregat, per procediment negociat sense publicitat.

Subministrament d’una furgoneta de doble cabina amb bolquet per a la divisió de neteja viària del municipi de Sant Boi de Llobregat, per procediment negociat sense publicitat.