Perfil de contractant

Els procediments de contractació a CORESSA es regulen per les següents instruccions adaptades al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre”.

 

 

Licitacions anteriors a la Llei 9/2017

(fins el 8 de març de 2018)


 

Les licitacions sotmeses a la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, es publicaran al Perfil de contractant de CORESSA que es troba allotjat a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 

Licitacions sotmeses a la Llei 9/2017

(a partir del 9 de març de 2018)