Procediments de contractació – FINALITZATS

Procediments de contractació segons Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació de Text refós de la Llei de contractes, des de l’entrada en vigor el 16 de desembre de 2011

 

 

  • Contractació de serveis de mediació d’assegurances i de subscripció de diverses pòlisses d’assegurances: de multirisc d’indústries, de responsabilitat civil patrimonial i general, de convenis col·lectius i de vehicles i de garanties addicionals per procediment obert

 

  • Adopció d’un acord Marc per a la selecció dels subministradors de combustibles per procediment obert. (Anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)

 

ANY 2018

ANY 2017

ANY 2016

  • Contractació de serveis de mediació d’assegurances i de subscripció de diverses pòlisses d’assegurances de vehicles a motor, per procediment obert.
  • Contractació de subministrament de compactador estàtic amb tolba d’alimentació manual i contenidor per a la recollida de paper i cartró, per procediment obert.
  • Contractació subministrament de dues furgonetes per al transport de persones i càrrega.  (Termini de presentació d’ofertes fins el dia 1 de març de 2016, a les 14.00 hores).

 


Procediments de contractació des de l’entrada en vigor de la modificació de la llei 30/2007 (llei 34/2010, de 9 de setembre de 2010)»

Procediments de contractació abans de l’entrada en vigor de la modificació de la llei 30/2007