Procediments de contractació – Oberts

Procediments de contractació segons Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació de Text refós de la Llei de contractes, des de l’entrada en vigor el 16 de desembre de 2011